[ PDF Version ]

Modlitba posla Páně

1. dubna 1903 (Ms 16, 1903)

Tato modlitba Ellen G. Whiteové pochází z ranního shromáždění, které se konalo v roce 1903 na zasedání Generální konference v Oaklandu v Kalifornii v USA. Hlavními otázkami zasedání bylo schválení úprav reorganizace Generální konference z roku 1901, církevní vlastnictví sanatoria Battle Creek a budoucí umístění nakladatelství Review and Herald.

Obě instituce do základů vyhořely. Nejprve 18. února 1902 vyhořela hlavní budova sanatoria a poté 30. prosince 1902 ústřední budova vydavatelství.

Nebeský Otče, Ty jsi řekl: "Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno." (Matouš 7,7) Nebeský Otče, potřebujeme tvého svatého Ducha. Nechceme pracovat sami, chceme pracovat v jednotě s Bohem. Chceme být v postavení, kdy na nás bude působit Boží Duch svatý svou oživující, posvěcující mocí. Projev se už dnes ráno! Odstraň každou mlhu a každý mrak temnoty!

Přicházíme k Tobě, našemu soucitnému Vykupiteli, a prosíme Tě pro Krista – pro Tvého vlastního Syna, můj Otče, abys zde svému lidu zjevil svou moc. Chceme moudrost, chceme spravedlnost, chceme pravdu, chceme, aby Duch svatý byl s námi.

Předložil jsi před nás velké dílo, které je třeba vykonat ve prospěch těch, kdo jsou v pravdě, a ve prospěch těch, kdo jsou v nevědomosti o naší víře. A protože jsi, Pane, dal každému člověku úkol, prosíme Tě, aby Duch svatý působil na lidskou mysl s ohledem na břemeno práce, které má podle Tvého pověření spočinout na každé jednotlivé duši. Chceme se osvědčit; chceme být skrz naskrz posvěceni; chceme být uzpůsobeni k dílu. A zde, právě zde, na tomto zasedání Konference chceme vidět zjevení Božího Ducha svatého. Chceme světlo, Pane – Ty jsi Světlo. Chceme pravdu, Pane – Ty jsi Pravda. Chceme správnou cestu – Ty jsi Cesta.

Pane, prosím Tě, abychom všichni byli natolik moudří, abychom rozpoznali, že musíme individuálně otevřít srdce Ježíši Kristu, aby skrze Ducha svatého mohl vstoupit a nově nás formovat a utvářet podle Božího obrazu. Otče můj, můj Otče, roztav a podmaň si naše srdce. Toužíme se ti dnes ráno zcela odevzdat; toužíme se vzdát své vůle, svých cest, svého jednání, které nebylo v souladu s cestou a vůlí Boží; toužíme přijmout Pánovu cestu, Pánovu vůli, Pánovu radu. Přijď, ó přijď do našeho středu právě dnes ráno a pohni srdci, mladými i starými. Zvláštním způsobem pohni srdci těch, kdo zacházejí s pravdami evangelia, aby všichni byli osvíceni jasnými paprsky, kterým dáváš zářit na své Slovo, aby Tvé poučení s porozuměním vstoupilo do lidské mysli s mocí a Duchem živého Boha.

Vyznáváme před Tebou, že jsme Tvé jméno nectili tak, jak bychom měli. Vyznáváme před Tebou, že potřebujeme být zlomeni v srdci. Právě teď si přejeme být znovu obráceni; právě teď si přejeme uvědomit si, čím je pro nás Kristus a čím jsme a můžeme být my pro Něho jako Jeho spolupracovníci - "Boží spolupracovníci". (1 Kor 3,9).

Ó můj Otče, ať je každé zmatené duši, každé duši, která nechápe a nevidí cestu, předložena cesta tak jasně, aby se mlha rozplynula a mrak přešel, aby Slunce spravedlnosti zazářilo v komnatách mysli a v chrámu duše. Omyj nás a budeme čistí, Pane. Ať do každého srdce vstoupí obměkčující milosrdenství, milosrdenství od Tebe; a pak, až si uvědomíme obměkčující milosrdenství soucitného a milujícího Spasitele, budou naše srdce, opět sjednocená, bít svorně a všichni budou stát bok po boku při prosazování tohoto velkého díla.

Nemůžeme si dovolit být lhostejní, Pane; nemůžeme si dovolit pracovat v rozporu jeden s druhým. Musíme Ti důvěřovat; a právě dnes ráno Tě prosíme, abys na nás nechal sestoupit Ducha svatého. Jsme připraveni přijmout Utěšitele; otevíráme dveře srdce a zveme Spasitele dovnitř. Milujeme Tě, drahý Spasiteli; Ty víš, že Tě milujeme. Vidíme v Tobě nedostižné kouzlo a přejeme si, aby každá duše neustále vzhlížela k Tobě, k Tobě, který jsi Původce a Dokonavatel naší víry.

Přijď, Pane Ježíši, přijď a vezmi nás takové, jací jsme, a obleč nás do roucha své spravedlnosti. -Odstraň naše hříchy. Náš Spasiteli, Ty jsi přišel na zem, abys to učinil. Kajeme se ze svých špatných skutků, litujeme každého vzdálení od Tebe a prosíme Tě, abys nám odpustil naše přestoupení, abychom světu ukázali, že máme Spasitele, který je schopen sejmout naše hříchy a přičíst nám svou spravedlnost.

Pane, nyní Tě přijímáme, nyní Tě uznáváme, nyní v Tebe věříme a prosíme Tě, ať na nás právě teď spočine Tvůj Duch svatý. Modlíme se, abys právě teď prošel tímto domem a aby andělé, kteří Tě doprovázejí, obešli každé místo a každé srdce, a každý člověk si uvědomil, co "já" mám dělat. Kéž každý hledí ne na člověka, ale na Krista – na Toho, který zemřel, aby nás spasil. Jsme zachráněni Tebou, Pane; vzhlížíme k Tobě, Pane. Ó, ať na nás sestoupí Tvá moc, aby nám oznámila, že naše hříchy jsou odpuštěny. Ty jsi slíbil: „Dám vám nové srdce.“  Všichni jsme se dočkali. (Ezechiel 36,26) Toužíme po obnově svých srdcí, Pane; toužíme po tom.

Požehnej našim sloužícím bratřím. Žehnej všem, kdo jsou ve funkci v našich institucích. Nechceme, abys tyto instituce zničil; nechceme, aby jejich vliv byl odstraněn. Chceme, abys jednoduše odstranil vše, co je špatné v srdci, v životě, v charakteru každého pracovníka, abys mohl použít každou instituci, kterou jsi sám zasadil, k oslavě svého jména. Potřebujeme každou z nich.

Ó můj Spasiteli, Ty, který ses nad námi všemi slitoval, znovu Tě prosíme, abys nám dopřál bohatý díl svého milosrdenství, své plnosti, svého soucitu, své věčné lásky. Přijď, Pane Ježíši, a učiň nás účastnými své božské přirozenosti, abychom přemohli zkaženost, která je ve světě skrze žádostivost. Ó, kéž Duch Kristův, Boží láska, potěší dnes ráno každé srdce! Zažeň temnotu, odvrať klamné síly nepřítele a dej, ať Tvůj hlas, Tvůj Duch a Tvá láska vstoupí do našich duší, abychom mohli spolu s Ježíšem Kristem sedět v nebesích a Tvé jméno mělo veškerou slávu. Amen.

Přeloženo s využitím www.DeepL.com/Translator (free version)