[ PDF Version ]

Modlitba Pánovho posla

1. apríla 1903 (PP 16, 1903)

Táto modlitba Ellen G. Whiteovej pochádza z ranného zhromaždenia, ktoré sa konalo na zasadnutí Generálnej konferencie v roku 1903 v Oaklande v Kalifornii, USA. Hlavnými otázkami zasadnutia bolo schválenie úprav reorganizácie Generálnej konferencie z roku 1901, cirkevné vlastníctvo sanatória Battle Creek a budúce umiestnenie vydavateľstva Review and Herald.

Obe inštitúcie vyhoreli do tla. Najprv 18. februára 1902 hlavná budova sanatória a potom 30. decembra 1902 ústredná budova vydavateľstva.

Nebeský Otče, Ty si povedal: „Proste, a bude vám dané; hľadajte, a nájdete; klopte, a bude vám otvorené“. (Matúš 7,7) Nebeský Otče, potrebujeme tvojho Ducha Svätého. Nechceme pracovať sami, chceme pracovať len v jednote s Bohom. Chceme byť v takom postavení, aby na nás pôsobil Boží Duch Svätý so svojou oživujúcou, posväcujúcou mocou. Zjav sa nám práve dnes ráno! Odstráň každú hmlu a každý oblak temnoty!

Prichádzame k Tebe, nášmu súcitnému Vykupiteľovi, a prosíme Ťa, Otče môj, pre Krista - pre Tvojho vlastného Syna, aby si tu zjavil svojmu ľudu svoju moc. Chceme múdrosť, chceme spravodlivosť, chceme pravdu, chceme, aby Duch Svätý bol s nami.

Predložil si nám veľké dielo, ktoré treba vykonať v prospech tých, ktorí sú v pravde, a v prospech tých, ktorí sú v nevedomosti o našej viere; a ó, Pane, keďže si dal každému človeku jeho prácu, prosíme Ťa, aby Duch Svätý zapôsobil na ľudskú myseľ, pokiaľ ide o bremeno práce, ktoré má spočívať na každej jednotlivej duši podľa Tvojho určenia. Chceme sa osvedčiť; chceme byť skrz-naskrz posvätení; chceme byť vybavení pre dielo; a tu, práve tu, na tomto zasadnutí Konferencie, chceme vidieť zjavenie Ducha Svätého Božieho. Chceme svetlo, Pane - Ty si Svetlo. Chceme pravdu, Pane - Ty si Pravda. Chceme správnu cestu - Ty si Cesta.

Pane, prosím ťa, aby sme všetci boli dostatočne múdri a rozpoznali, že musíme individuálne otvoriť srdce Ježišovi Kristovi, aby skrze Ducha Svätého mohol vstúpiť a nanovo nás formovať a stvárňovať podľa Božieho obrazu. Otče môj, Otče môj, obmäkči a podmaň si naše srdcia. Túžime sa ti dnes ráno úplne odovzdať; túžime sa vzdať svojej vôle, svojho spôsobu, svojho konania, ktoré nebolo v súlade s Božou cestou a vôľou; túžime prijať Pánovu cestu, Pánovu vôľu, Pánovu radu. Príď, ó, príď do nášho stredu práve dnes ráno a pohni srdcami, mladými i starými. Osobitným spôsobom pohni srdcami tých, ktorí narábajú s pravdami evanjelia, aby boli všetci osvietení jasnými lúčmi, ktoré svietia na Tvoje slovo, aby Tvoje poučenie prišlo zrozumiteľne do ľudskej mysle s mocou a Duchom živého Boha.

Uznávame pred Tebou, že sme Tvoje meno nectili tak, ako by sme mali. Uznávame pred Tebou, že potrebujeme byť zlomení v srdci. Práve teraz túžime byť znovu obrátení; práve teraz si túžime uvedomiť, čím je pre nás Kristus a čím sme a môžeme byť pre neho ako jeho spolupracovníci - „Boží spolupracovníci“. (1 Kor 3,9).

Otče môj, daj, aby každej zmätenej duši, každej duši, ktorá nechápe a nevidí cestu, bola cesta predstavená tak jasne, aby sa hmla rozplynula a mrak pominul, aby Slnko spravodlivosti zažiarilo v komnatách mysle a v chráme duše. Umy nás a budeme čistí, Pane. Nech do každého srdca príde obmäkčujúca milosť, milosrdenstvo od Teba; a potom, keď si uvedomíme obmäkčujúcu milosť súcitného a milujúceho Spasiteľa, naše srdcia, opäť zjednotené, budú biť svorne a všetci budú stáť bok po boku pri napredovaní tohto veľkého diela.

Nemôžeme si dovoliť byť ľahostajní, Pane; nemôžeme si dovoliť pracovať v rozpore jeden s druhým. Musíme Ti dôverovať; a práve dnes ráno Ťa prosíme, aby si na nás nechal zostúpiť Ducha Svätého. Sme pripravení prijať Tešiteľa; otvárame dvere srdca a pozývame Spasiteľa dovnútra. Milujeme Ťa, drahý Spasiteľ; Ty vieš, že Ťa milujeme. Vidíme v Tebe jedinečné čaro a túžime, aby každá duša neustále hľadela na Teba, na Teba, ktorý si pôvodca a zavŕšiteľ našej viery.

Príď, Pane Ježišu, príď a vezmi nás takých, akí sme, a obleč nás do rúcha svojej spravodlivosti. Zbav nás našich hriechov. Náš Spasiteľ, prišiel si na zem, aby si to urobil. Ľutujeme svoje zlé skutky, ľutujeme každý odklon od Teba a prosíme Ťa o odpustenie našich previnení, aby sme svetu ukázali, že máme Spasiteľa, ktorý je schopný odňať naše hriechy a pripočítať nám svoju spravodlivosť.

Pane, teraz Ťa prijímame; teraz Ťa uznávame; teraz v Teba veríme; a prosíme Ťa, aby na nás práve teraz spočinul Tvoj Svätý Duch. Práve teraz prechádzaj týmto domom, prosíme Ťa; a nech anjeli, ktorí Ťa sprevádzajú, obídu každé miesto a každé srdce; a nech si každý človek uvedomí, čo "ja" mám robiť. Nech každý nehľadí na človeka, ale na Krista - na Toho, ktorý zomrel, aby nás spasil. Ty nás zachraňuješ, Pane; my hľadíme na Teba, Pane. Ó, nech na nás príde Tvoja moc, aby si nám povedal, že naše hriechy sú odpustené. Sľúbil si: „Dám vám nové srdce.“ (Ezechiel 36,26) Túžime po obnovení našich sŕdc, Pane; túžime po tom.

Požehnaj našich slúžiacich bratov. Požehnaj všetkých, ktorí sú vo funkciách našich inštitúcií. Nechceme, aby si tieto inštitúcie zničil; nechceme, aby sa ich vplyv zničil. Chceme, aby si jednoducho odstránil všetko, čo je zlé v srdci, živote, charaktere každého pracovníka, aby si mohol použiť každú inštitúciu, ktorú si sám zasadil, na oslavu svojho mena. Potrebujeme každú z nich.

Ó, môj Spasiteľ, Ty, ktorý si sa nad nami všetkými zľutoval, opäť Ťa prosíme, aby si nám udelil bohatý podiel svojho milosrdenstva, svojej plnosti, svojho súcitu, svojej večnej lásky. Príď, Pane Ježišu, a urob nás účastnými na Tvojej božskej prirodzenosti, aby sme mohli zvíťaziť nad skazou, ktorá je vo svete skrze žiadostivosť. Ó, nech Kristov Duch, Božia láska, poteší dnes ráno každé srdce! Vyžeň temnotu, odvráť zvodné sily nepriateľa a nech Tvoj hlas, Tvoj Duch a Tvoja láska vstúpi do našich duší, aby sme mohli spolu s Ježišom Kristom sedieť v nebesiach a Tvoje meno bude mať všetku slávu. Amen.