[ PDF Version ]

Molitva Gospodnjeg glasnika

1. Aprila 1903 (MS 16, 1903)

Ova molitva Elen G. Vajt je sa jutarnjeg sastanka održanog na sednici Generalne konferencije 1903. u Oaklandu, Kalifornija, SAD. Glavna pitanja na sednici su bila odobravanje prilagođavanja reorganizacije Generalne konferencije iz 1901. godine, konfesionalno vlasništvo nad sanatorijumom Batl Krik i buduća lokacija izdavačke kuće „Review and Herald“. Obe institucije su izgorele do temelja. Prvo glavna zgrada sanatorijuma18. februara 1902. godine, a zatim centralna izdavačka zgrada 30. decembra 1902. godine. U starom engleskom jeziku izrazi „Thees“(ovi) i „Thous“(oni) u ovoj molitvi izmenjeni su sa izrazima sadašnjeg engleskog jezika i biblijske reference su promenjene u NKJV (New King James Version).

Nebeski Oče, Ti si rekao: „Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.“ (Matej 7:7). Oče nebeski, potreban nam je Tvoj Sveti Duh. Mi ne žeilmo da radimo sami, osim ukoliko smo ujedinjeni sa Bogom. Želimo da budemo u stanju u kome će Sveti Božji Duh biti nad nama sa svojom oživljujućom, prosvetljujućom snagom.  Hoćeš li nam se javiti ovog jutra? Hoćeš li odagnati svaku maglu i svaki oblak tame?

Dolazimo Tebi, naš saosećajni Iskupitelju; i molimo te, Hrista radi – Sina Tvoga radi, Oče moj, da pokažeš svoju silu svom narodu ovde.  Mi želimo mudrost, mi želimo pravdu, mi želimo istinu, mi želimo da Sveti Duh bude sa nama.

Pred nama si izneo veliko delo koje se mora proslediti u ime onih koji su u istini i u ime onih koji su u neznanju naše vere, i o Gospode, kao što si dao svakom čoveku njegov posao, molimo te da Sveti Duh može da utisne u ljudski um sve ono što je u vezi sa bremenom rada koje će počivati na svakoj pojedinačnoj duši, prema Tvom određivanju.  Želimo da budemo dokazani, želimo da se posvetimo u potpunosti; želimo da budemo opremljeni za posao; i ovde, upravo na ovoj sednici Konferencije, želimo da vidimo otikrivenje Svetog Božijeg Duha. Želimo svetlost, Gospode – Ti si Svetlost.  Želimo istinu Gospode – Ti si Istina.  Mi želimo pravi put – Ti si put.

Gospode, molimo te da svi budemo dovoljno mudri da shvatimo da moramo pojedinačno otvoriti srce Isusu Hristu, da kroz Svetog Duha On može ući u nas i oblikuje nas iznova u skladu sa božanskim likom.  O, Oče moj, Oče moj! Rastopi i pokori naša srca.  Želimo da se u potpunosti predamo Tebi ovog jutra; želimo da se odreknemo svoje volje, svog puta, našeg pravca delovanja koji nije bio u skladu sa putem i voljom Božijom; želimo da prihvatimo Gospodnji put, Gospodnju volju, Gospodnji savet.  Dođi, o dođi među nas ovog jutra, i pokreni srca, mlada i stara.  Na poseban način pokreni srca onih koji rukovode evanđeoskim istinama, kako bi svi bili obasjani jarkim zracima kojima dopuštaš da obasjaju Tvoju Reč, kako bi Tvoja snažna pouka došla do ljudskog razumevanja i Duha Boga živoga.

Mi priznajemo pred Tobom da nismo poštovali Tvoje ime kako bi zaista trebalo.  Priznajemo pred tobom da treba da budemo slomljena srca.  Želimo upravo sada da se obratimo; želimo upravo sada da shvatimo šta Hristos predstavlja nama, šta jesmo i šta možemo biti za Njega kao Njegovi saradnici – „Božji saradnici“ (1. Korinćanima 3:9)

O Oče moj, neka svaka duša koja je zbunjena, svaka duša koja ne može da razume i ne vidi put, predstavi pred njima put tako jasno da shvate da će magla biti uklonjena, i da će oblak proći, da bi Sunce pravde zasijalo u odajama uma i hramu duše.  Operi nas, i bićemo čisti, Gospode.  Neka Tvoja milost, milost koja dolazi od Tebe, dođe u svako srce; i onda, kada shvatimo  otapajuću milost od saosećajnog i punog ljubavi Spasitelja, naša srca, ponovo ujedinjena, kucaće uglas, i svi će stati rame uz rame u napredovanju ovog velikog dela.

Ne možemo sebi dozvoliti da budemo ravnodušni, Gospode; ne možemo sebi dozvoliti da radimo suprotno jedini drugima.  Moramo se uzdati i verovati Tebi; i molimo te, ovog jutra, da pošalješ Svetog Duha da siđe na nas.  Spremni smo da primimo Utešitelja; otvaramo vrata naših srca, i pozivamo Spasitelja unutra.  Volimo te, dragi Spasitelju; ti znaš da Te volimo.  U Tebi vidimo neuporedivu umilnost, i želimo da svaka duša neprestano gleda u Tebe, Ti koji si Početak i Svršetak naše vere.

Dođi, Gospode Isuse, dođi i uzmi nas takve kakvi jesmo, i obuci nas u haljinu pravednosti Tvoje.  Ukloni naše grehe.  Spasitelju naš, došao si na zemlju da bi to učinio.  Kajemo se za nepravdu; izvini za svaki odlazak od Tebe; i molimo Te da oprostiš prestupe, da bismo mogli pokazati svetu da imamo Spasitelja koji je u stanju da uzme grehe naše i da nam pripiše Njegovu pravdu.

Gospode, prihvatamo te sada; primamo te sada, verujemo u Tebe sada; i molimo te da dopustiš da Tvoj Sveti Duh počiva na nama upravo sada.  Upravo sada prođi ovom kućom, molimo te, i neka anđeli koji te prate obiđu svako sedište i svako srce; i neka svaka osoba shvati šta „ja“ treba da radim.  Neka svako gleda ne na čoveka, već na Hrista – na Onoga koji je umro da nas spase.  Spaseni smo Tobom, Gospode; gledamo na Tebe, Gospode. O neka sila Tvoja dođe na nas, da nam kaže da su nam gresi oprošteni. Obećao si: „Daću vam srce novo.“ (Jezekilj 36:26) Čeznemo da naša srca budu obnovljena, Gospode; mi čeznemo za tim.

Blagoslovi našu braću. Blagoslovi sve one koji su na rukovodećim pozicijama u našim institucijama.  Ne želimo da uništiš ove institucije; ne želimo da vidimo da je njihov uticaj izbrisan.  Mi želimo da jednostavno oduzmeš sve što je loše u srcu, životu, karakteru svakog radnika, kako bi Ti mogao da iskoristiš svaku instituciju kao svoj sopstveni rasadnik da proslaviš ime svoje.  Potreban nam je svaki od njih.

O Spasitelju moj, Ti koji si pokazao saosećanje prema svakome od nas, ponovo te molimo da nas daruješ svojom milošću, Svojom puninom, Svojim saosećanjem, Svojom večnom ljubavlju. Dođi Gospode Isuse, i učini nas sudeonicima Tvoje božanske prirode, da pobedimo pokvarenost koja vlada u svetu požude.  Neka Duh Hristov, ljubav Božja, ovog jutra uteši svako srce! Odagnaj tamu, odvrati varljive neprijateljske sile, i pusti glas Svoj i ljubav Svoju da uđu u duše naše, da zajedno sedimo na nebesima sa Hristom Isusom, u ime Tvoje neka ti je sva slava. Amin

Translated by Aleksandra Novakovic

Prevela Aleksandra Novaković