[ PDF Version ]

Lapriyè Mesajè Senyè a

1ye avril 1903 (Ms 16, 1903) Ok

Priyè Ellen G. White sa a soti nan yon reyinyon maten ki te fèt pandan Sesyon Konferans Jeneral 1903 la nan Oakland, Kalifòni, Etazini. Pwoblèm prensipal yo nan sesyon an sete apwobasyon ajisteman nan reòganizasyon Konferans Jeneral 1901 la, pwopriyetè denominasyon an Sanitarium Battle Creek la, ak lokasyon alavni mezon piblikasyon Review and Herald.

Tou de enstitisyon yo te boule nèt. Premye batiman enfirmri prensipal la nan dat 18 fevriye 1902, apresa bilding santral piblikasyon an nan dat 30 desanm 1902.

Papa nou ki nan Syèl la, ou te di: “Mande, y ap ba ou; Chèche epi w ap jwenn; frape, epi y ap ouvri pou ou. [Matye 7:7.] Papa nou ki nan Syèl la, nou bezwen Lespri Sen Ou. Nou pa vle travay tèt nou, sèlman lè nou travay nan inite ak Bondye. Nou vle nan yon pozisyon kote Lespri Sen Bondye a pral sou nou ak pouvwa li akselere ak sanktifye. Tanpri manifeste tèt ou bay nou maten an menm! Tanpri bale tout vapè dlo ak tout nwaj fènwa!

Nou vin jwenn Ou, Redanmtè nou an ki gen konpasyon; epi nou mande Ou, pou lanmou Kris la, pou lanmou pwòp Pitit ou a, Papa m, pou Ou ta manifeste pouvwa Ou a pèp Ou a isit la. Nou vle sajès, nou vle jistis, nou vle laverite, nou vle Sentespri a avèk nou.

Ou te prezante nou yon gwo travay ki dwe kontinye nan non moun ki nan verite a ak nan non moun ki inyoran nan lafwa nou; e O Senyè, jan Ou te bay chak moun travay pa yo, nou sipliye Ou pou Sentespri a kapab enpresyone lespri lèzòm konsènan chay travay ki pral repoze sou chak nanm endividyèl, dapre travay Ou a. Nou vle epwouve; nou vle pou nou sanktifye nimpòt jan; nou vle ekipe pou travay la; ak isit la, jis isit la nan sesyon sa a nan Konferans lan, nou vle wè yon revelasyon nan Sentespri Bondye a. Nou vle limyè a, Seyè—Ou se Limyè a. Nou vle verite a, Seyè—Ou se Verite a. Nou vle bon chemen an—Ou se Chemen an.

Senyè, m ap sipliye w pou nou tout gen ase saj pou nou konprann ke nou dwe endividyèlman ouvri kè nou bay Jezikri, pou grasa Sentespri a, li kapab antre pou l fòme nou ankò, ann akò ak imaj diven an. O Papa m, Papa m! fonn ak soumèt kè nou. Nou vle maten an soumèt tèt nou nèt devan Ou; nou anvi abandone volonte nou, fason nou, kou aksyon nou ki pa t ann amoni ak fason ak volonte Bondye; nou vle aksepte chemen Senyè a, volonte Senyè a, konsèy Senyè a. Vini non, o vin nan mitan nou maten an, epi touche kè, jèn kou granmoun. Aji yon fason espesyal sou kè moun ki okipe verite levanjil yo, pou yo tout ka eklere pa reyon klere Ou. Pèmèt yo briye sou pawòl Ou a, yon fason pou enstriksyon Ou a ka rive nan konpreyansyon lèzòm avèk pouvwa Lespri Bondye vivan an.

Nou rekonèt devan Ou ke nou pa onore non Ou jan nou ta dwe. Nou rekonèt devan Ou ke nou bezwen gen kè kase. Nou vle rekonvèti jis kounye a; kounye a nou anvi reyalize sa Kris la ye pou nou, ak sa nou ye ak sa nou kapab ye pou li antanke ko-travayè li yo - "Kòlèg travay Bondye". [1 Korentyen 3:9.]

O Papa m, se pou chak nanm ki nan konfizyon, chak nanm ki pa ka konprann ak wè chemen an, gen chemen an parèt devan li si klèman pou vapè dlo a pral disparèt, epi nwaj la pral pase, pou Solèy la jistis la kapab klere nan chanm lespri yo ak nan tanp nanm yo. Lave nou, epi nou pral pwòp, Seyè. Kite mizèrikòd kap fonn nan, mizèrikòd Ou a antre nan tout kè; epi lè sa a, lè nou reyalize mizèrikòd k ap fonn yon Sovè ki gen konpasyon ak lanmou, kè nou, yon fwa ankò ini, pral bat nan inison, epi tout moun pral kanpe kòt a kòt pou pote gwo travay sa a pi devan.

Nou pa kapab gen mwayen pou nou endiferan, Seyè; nou pa gen mwayen pou nou travay youn kont lòt. Nou dwe mete konfyans nou nan Ou; epi nou mande w, maten an, kite Lespri Sen an desann sou nou. Nou pare pou resevwa Konsolatè a; nou louvri pòt kè a, epi envite Sovè a antre. Nou renmen Ou, Sovè, renmen anpil; Ou konnen nou renmen Ou. Nou wè cham san parey nan Ou e nou vle ke chak nanm ta dwe toujou ap tounen vin jwenn Ou, Ou menm ki otè a ak konsome lafwa nou.

Vini non, Seyè Jezi, vin pran nou jan nou ye a, epi abiye nou ak rad jistis Ou a. Wete peche nou yo. Sovè nou an, Ou vin sou tè a pou w fè sa. Nou repanti pou move zak nou yo; nou regrèt pou chak fwa nou kite Ou; epi nou mande W padonnen transgresyon nou yo, pou nou kapab montre mond lan ke nou gen yon Sovè ki kapab retire peche nou yo epi enpoze pwòp jistis Li pou nou.

Seyè, nou aksepte Ou kounye a; nou resevwa Ou kounye a; nou kwè Ou kounye a; epi nou mande pou W kite Lespri Sen Ou poze sou nou kounye a. Kounyea menm mache nan kay sa a, nou priye Ou; epi se pou zanj ki akonpaye W yo fè wonn chak chèz ak tout kè; e ke chak moun gen yon lide sou sa "mwen" ta dwe fè. Se pou chak moun pa gade sou moun, men sou Kris la, nan Sila a ki te mouri pou sove nou. Se Ou menm ki sove nou, Seyè; nou tounen vin jwenn ou, Seyè. O kite pouvwa W vin sou nou, pou di nou ke peche nou yo padonnen. Ou te pwomèt, “M ap ba ou yon nouvo kè. [Ezekyèl 36:26.] Nou vle renouvle kè nou, Seyè; nou anvi sa.

Beni frè minis nou yo. Beni tout moun ki sèvi nan enstitisyon nou yo. Nou pa vle Ou detwi enstitisyon sa yo; nou pa vle wè enfliyans yo detwi. Nou vle Ou jis retire tout sa ki mal nan kè, lavi, karaktè chak travayè, pou Ou ka sèvi ak chak enstitisyon nan pwòp plantasyon Ou pou glorifye non Ou. Nou bezwen chak nan yo.

O Sovè mwen, Ou menm ki te montre konpasyon pou nou tout, yon lòt fwa ankò nou mande Ou pou ban nou yon pòsyon rich nan mizèrikòd Ou, plenitid Ou, konpasyon Ou, lanmou etènèl Ou. Vini non, Seyè Jezi, epi fè nou patisipe nan nati diven Ou a, pou nou ka simonte koripsyon ki nan mond lan grasa lanvi. O, ke Lespri Kris la, renmen Bondye a, konsole chak kè maten an! Bani fènwa a, wete pouvwa twonpe lènmi an, epi kite vwa Ou, Lespri Ou, ak lanmou Ou antre nan nanm nou, pou nou ka chita ansanm nan kote ki nan syèl la ansanm ak Jezikri; epi non ou pral gen tout glwa. Amèn.

Tradui pa Elie Henry